Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky


Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu FEYA nábytek určují obchodní vztahy mezi společnosti Feya, s.r.o., Masarykova 1804, 415 01 Teplice jako dodavatelem a zákazníkem na straně druhé, jejichž předmětem je dodávka zboží či služeb dle výběru na stránkách obchod.feya.cz.


Platbu je možné realizovat buď v hotovosti nejpozději při převzetí zboží nebo bankovním převodem na účet dodavatele, případně na splátky. Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele dnem zaplacení kupní ceny, případně zaplacením první splátky ve splátkovém režimu. Dnem zaplacení je den připsání částky odpovídající kupní ceně vč. DPH na účet prodávajícího nebo převzetí platby v hotovosti. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání zboží přepravci. Při prodlení se zaplacením faktury je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli úroky z prodlení ve výši určené ustanovením § 369 obchodního zákoníku.


Platnost ceny: ceny jsou platné v provedení objednávky


Dodací lhůta se pohybuje dle charakteru a množství zboží od 4 dnů do 8 týdnů od zaslání a potvrzení objednávky.


Forma přepravy bude určena dodavatelem s ohledem na objednané množství a charakter zboží. Dopravu hradí kupující.


Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Závazným potvrzením je obvykle míněno telefonické ověření objednávky prodávajícím (v případě objednávek nižší hodnoty je objednávka považována za potvrzenou odesláním potvrzovacího emailu s kopií objednávky). Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atd.


Prodávající má právo stornovat objednávku bez udání důvodu nebo z důvodu, že se zboží již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena či dodací podmínky. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů). Tímto není dotčen nárok kupujícího dle občanského zákoníku.


V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy
do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo se vztahuje pouze na nepodnikatelské subjekty. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:


Žádájte vždy písemně o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo faktury, variabilní symbol, datum nákupu.


Pokud jste již zboží obdržel-a a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:


  • nesmí být použité

  • musí být nepoškozené,

  • musí být kompletní (včetně příslušenství, originálního obalu, záručního listu, návodu atd.) s originálem dokladu o koupi.


Zboží posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).


Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jiným okolnostem odporujícím výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.


V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.